Svetovalno delo na šoli izvaja Renata Podjaveršek, univ. dipl. socialna delavka in Urška Arl, mag .prof. inkluzivne pedagogike.

Kontakt: 02 620 52 76, renata.podjaversek@guest.arnes.si in urska.arl@guest.arnes.si

 

Temeljne naloge, ki jih opravlja, so:

 • šolski novinci in njihovo spremljanje;
 • poklicno usmerjanje;
 • delo z nadarjenimi učenci;
 • individualno in skupinsko svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem;
 • pedagoško posvetovalno delo;
 • razvojno-preučevalno in evalvacijsko delo ter
 • vodenje in sodelovanje v projektih.

Svetovalno delo je sodelovalno, usmerjeno k spodbujanju, iskanju odgovornih in objektivnih rešitev. Sodobne metode dela in osnovna izhodišča: opazovanje, izmenjava izkušenj, evalvacija, mediacija, zagovorništvo in enakovrednost raznolikosti. Dobrobit in razvijanje vseh potencialov (miselnih, fizičnih, čustvenih in socialnih) je skupna skrb vseh – otrok, staršev, zaposlenih na šoli.

Za starše in otroke je dosegljiva vsak dan od 7.30 do 13. ure ter na popoldanskih govorilnih urah.

Delo z učenci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) na naši šoli:

Učenci s posebnimi potrebami (učenci s specifičnimi motnjami na posameznih področjih učenja, učenci z govornimi motnjami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, učenci z motnjami vedenja in čustvovanja ter otroci z motnjami avtističnega spektra) so zelo raznolika skupina otrok, ki zaradi določenih primanjkljajev z našo pomočjo dosežejo željene rezultate.

IZVAJALKE:

Nina VIDOVIČ, profesorica defektologije

Kontakt: 02 620 52 78, nina.vidovic3@guest.arnes.si

NALOGE:

 • koordinacija dela z učenci s PP;
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči;
 • detekcija in obravnava učencev s težavami na področju branja in pisanja, računanja, učenja;
 • svetovanje učiteljem, učencem in staršem;
 • pomoč staršem pri postopku usmerjanja otroka;
 • pomoč pri opismenjevanju učencev 1. VIZ;
 • vključevanje v razredne skupnosti v obliki razrednih ur ali svetovalnih pogovorov;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami pri delu z učenci s PP;
 • koordinacija in sodelovanje v projektih.

Petra ŠTUMPFL, univ. dipl. socialna pedagoginja

Kontakt: 02 620 52 77, petra.stumpfl1@guest.arnes.si

NALOGE:

 • izvajanje dodatne strokovne pomoči;
 • svetovanje učiteljem, učencem in staršem;
 • detekcija in obravnava učencev s težavami v socialni integraciji in/ali učnimi težavami;
 • pomoč staršem pri postopku usmerjanja otroka;
 • vključevanje v razredne skupnosti v obliki razrednih ur ali svetovalnih pogovorov;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami pri delu z učenci s PP;
 • koordinacija in sodelovanje v projektih.

Sodelovanje s starši:

Specialna in socialna pedagoginja sta dosegljivi v delovnem času po telefonu ali e-mailu ter v času govorilnih ur (v dogovoru s starši ali z razrednikom).

Dodatno strokovno pomoč izvaja na šoli tudi mobilna služba:

Katja FORTEK, specialna pedagoginja

Kontakt: katja.fortek@gmail.com

NALOGE:

 • izvajanje dodatne strokovne pomoči;
 • detekcija in obravnava učencev s težavami na področju branja in pisanja, računanja, učenja;
 • svetovanje učiteljem, učencem in staršem;
 • pomoč staršem pri postopku usmerjanja otroka;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami pri delu z učenci s PP;
 • koordinacija in sodelovanje v projektih.

Mobilna delavka izvaja govorilne ure po predhodnem dogovoru z razredniki in s starši.