OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. razred, 8. razred in 9. razred)

Spoštovani starši in učenci 6., 7. in 8. razreda!

Prijava za obvezne izbirne predmete za novo šolsko leto 2024/25 poteka na portalu Lo.Pollis.

Šola je skladno z veljavno zakonodajo in s prostorskimi ter kadrovskimi zmožnostmi pripravila nabor obveznih izbirnih predmetov. Na podlagi prijav bomo oblikovali skupine obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Da se boste lažje odločili, smo na spletno stran šole dodali predstavitve posameznih predmetov, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Prijavo izpolnite do petka, 17. maja 2024.  

SPLOŠNA POJASNILA

Spoštovani učenci in starši, poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda. Ti predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jezik dve uri tedensko. Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Zakon o osnovni šoli določa, da si učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka tedensko obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši in da
  • je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. 

V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši to označite na portalu in najkasneje do 10. septembra 2024 posredujte šoli dokaz o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. 

V prvem tednu novega šolskega leta bo še možna kakšna prijava/odjava znotraj skupin. Starši boste v ta namen izpolnili vlogo za spremembo izbranega predmeta. Ustreznost rešitve bo odvisna od tega, da se s spremembo ne bo porušila skupina zaradi nezadostnega števila učencev. Do končne odločitve mora učenec obiskovati pouk po obstoječem urniku prvotno izbranih obveznih izbirnih predmetov.

POSTOPEK IZBIRE

PREDSTAVITEV PREDMETOV:

7. RAZRED

SLOVENŠČINA: Gledališki klub
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo
SLOVENŠČINA: Literarni klub
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
NEMŠČINA I
Likovno snovanje I
RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil
OBDELAVA GRADIV: Les 
OBDELAVA GRADIV: Kovine 
OBDELAVA GRADIV: Umetne snovi

Ansambelska igra
Šport za zdravje
Ples
Klekljanje I
Verstva in etika I

8. RAZRED


SLOVENŠČINA: Gledališki klub
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo
SLOVENŠČINA: Literarni klub
OBDELAVA GRADIV: Les
OBDELAVA GRADIV: Kovine 
OBDELAVA GRADIV: Umetne snovi
NEMŠČINA II
Likovno snovanje II
Klekljanje I
RAČUNALNIŠTVO: Multimedija
Ansambelska igra
Šport za sprostitev
Ples
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja

Verstva in etika I

9. RAZRED


SLOVENŠČINA: Gledališki klub
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo  
SLOVENŠČINA: Literarni klub
OBDELAVA GRADIV: Les
OBDELAVA GRADIV: Kovine
OBDELAVA GRADIV: Umetne snovi
NEMŠČINA III
Likovno snovanje III
Klekljanje I 
RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja
Ansambelska igra
Glasbeni projekt
Izbrani športi
Ples
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja

RETORIKA
Verstva in etika I