Svet šole

Je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov Občine Ravne na Koroškem (Aljoša Kamenik, Alenka Nerad Rožej, Vanja Winkler), Sveta staršev (Boris Pandev, Kristijan Plesnik, Marijan Kokol) in delavcev šole (Janja Čebulj, Nives Kasper Mrdavšič, Karolina Kumprej Pečečnik, Simona Uranc, Marija Zabel). Člani imajo štiriletni mandat. Predsednica Sveta šole je Simona URANC.

 

Ravnatelj

Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem ima v svoji organizacijski shemi za izvajanje obveznega in razširjenega programa ravnatelja šole Stanislava OSOJNIKA, prof. športa. Pri delu mu pomaga pomočnica ravnatelja Veronika KOTNIK, prof. razrednega pouka.

  

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev deluje v šoli Svet staršev. Sestavljajo ga starši, ki so izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov. Ti predstavniki skrbjo za pretok informacij na relaciji Svet staršev in razredni oddelek ali obratno.

 

Prvi sestanek Sveta staršev skliče v mesecu septembru ravnatelj. Nadaljnje sestanke sklicuje predsednica Sveta staršev, to je Vera Trafela.