Za organizirano uresničevanje interesa staršev deluje v šoli Svet staršev. Sestavljajo ga starši, ki so izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov. Ti predstavniki skrbjo za pretok informacij na relaciji Svet staršev in razredni oddelek ali obratno.

 

Prvi sestanek Sveta staršev skliče v mesecu septembru ravnatelj. Nadaljnje sestanke sklicuje predsednica Sveta staršev, to je ga. Vera Trafela.

  

  

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA STARŠEV - 5. 6. 2018

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA STARŠEV - 1. 10. 2018