ZDRAVA ŠOLA – v sklopu svojih dejavnosti bomo še naprej razvijali  slovenski projekt, katerega cilji so ZDRAVE, NEOBREMENJENE psihofizično celovite osebnosti. Rdeča nit letošnjega delovanja bodo aktivnosti za izboljševanje duševnega zdravja. Učenci in učitelji se trudijo in so motivirani. (Klančnik)

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA – kotički s sadjem za učence – evropski in republiški projekt, vsakemu učencu obrok sadja ali/in zelenjave na teden. (Pečečnik)

RASTEM S KNJIGO – slovensko mladinsko in leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. (Grabner)

POLICIST LEON SVETUJE – dejavnost izvajamo z učenci 5. razreda. Povečati želimo varnost otrok in spoštovanje pravil na različnih področjih ter otroke seznaniti z nasveti o samozaščitnem vedenju. (Kavšak)

EVROPSKA VAS – Li (Pečečnik)

PO ZNANJE NA KMETIJO (Pečečnik)

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (Čuk)

INOVATIVNO REŠEVANJE PROBLEMOV – cilj projekta je razvijati znanja in veščine, povezane z ustvarjalno inovacijskim procesom reševanja poljubnih osebnih, družbenih ali poslovnih izzivov. Razvijati osebnostne kompetence, ki so nujne za uspešno realizacijo idej (npr. ustvarjalnost, samozavest, navdušenje in gorečnost, pogum, obvladovanje tveganja, timsko delo, vztrajnost, domišljija). Spodbujati razvoj različnih tipov invencij in inovacij; od proizvodov do storitev, novih načinov dela (organizacijske rešitve), aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in v domačem okolju ipd. Pridobiti izkušnje pri razvoju novih rešitev. Pridobiti izkušnje pri sodelovanju z gospodarstvom in lokalnim okoljem (inovatorji, raziskovalci, organizacije lokalnega okolja). (Slatinšek Mlakar, Knez)

DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA (SKK) V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI – šola je s projektom, ki ga izvaja Šola za

ravnatelje, vključena v mrežo šol, ki jo sestavljajo: OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, OŠ Neznanih talcev Dravograd ter koordinatorica, ŠC –Gimnazija Ravne z namenom, da bomo aktivno dvigali socialni in kulturni kapital mladih v lokalni skupnosti. V programu smo predvideli sodelovanje med učitelji in dijaki vseh, v mrežo vključenih šol ter lokalnimi skupnostmi z namenom ozaveščanja pomena SKK ter načrtnimi akcijami za dvig SKK. Aktivnosti bomo izvajali znotraj že načrtovanih aktivnosti na šoli in izven nje, v ta namen pa se bomo povezali tudi z lokalno skupnostjo in njenimi organizacijami ter poskusili dvigniti SKK mladih tudi zunaj šole. (Tertinek)

SODELOVANJE Z DNEVNIM CENTROM RAVNE (CUDV); različni projekti, prireditve, delavnice in druge aktivnosti – 4. a-razred. (Sinanovič)