PROJEKTI

 • ZDRAVA ŠOLA – tudi v tem šolskem letu se bomo v okviru projekta Zdrava šola trudili za dobro počutje otrok in mladostnikov, delavcev šole in staršev. Projekt je že prerasel v obliko vsakdana in se zelo lepo dopolnjuje s številnimi aktivnostmi pri samem pouku, dnevih dejavnosti, različnih prireditvah …

Rdeča nit šolskega leta je nadgradnja programa PREHRANA IN GIBANJE.

Vsebine, ki jih predlaga NIJZ, bomo izvajali v našem šolskem okolju:

 • teža šolske torbe;
 • regeneracija, počitek;
 • aktivni odmor;
 • kakovostno preživljanje prostega časa.

Program za prehrano vključuje naslednje vsebine:

 • oglaševanje hrane;
 • prehrana športnika, diete;
 • sladkor, sladke pijače;
 • modelne ure – konkretne vaje oz. delavnice, motnje hranjenja.

Določene vsebine že vrsto let uspešno izvajamo, v letošnjem šolskem letu pa jih bomo nadgradili s predlaganimi.

 

Nekaj lanskoletnih naslovov projektov:

 • Zobna miška v sodelovanju s šolsko zobozdravnico.
 • Gibanje, ki obsega interdisciplinarni pristop k zdravemu načinu življenja.
 • Eko šolski vrt s ciljem gojenja bio zelišč in nekaj vrst bio zelenjave.
 • Aktivnosti po priročniku Zdravje skozi umetnost:

Duševno zdravje: Pasti mladostništva.

Program prehrana: Zdravo prehranjevanje in motnje hranjenja, sladkor in sladke pijače. Problematika alkohola in tobaka: ogled filmov, branje tematske literature in diskusije na teme. 

 • Na temo telesne dejavnosti: Minuta za zdravje, vaje za sproščanje in premagovanje stresa, šolski plesi, Pojdite z nami v gore idr.
 

Sproti smo in bomo vključevali krajše aktivnosti ter jih oglaševali po šolskem radiu, na spletnih straneh šole, na monitorju v šolski avli in v kotičkih Zdrave šole na razredni in predmetni stopnji (npr.: Kako se počutiš danes? Roke kvišku za preprečitev okužb s HIV. Smeh v šolskih klopeh. Pisanje dnevnikov: Zate, draga Zemlja. Aktualni prispevki v Minuto tišine). Te dejavnosti so interdisciplinarne in vključujejo različne teme ter dejavnosti. 

Nina Vidovič, vodja Zdrave šole

 

 • PREVENTIVNI PROGRAM TO SEM JAZ; 10 KORAKOV DO BOLJŠE SAMOPODOBE – v tem šolskem letu bodo učenci zadnje triade (7. in 8. razred) v obliki preventivnih delavnic krepili svojo samopodobo in življenjske veščine. Cilj programa To sem jaz je izvajanje preventivnih delavnic po priročniku 10 korakov do boljše samopodobe. Skozi delavnice bodo učenci krepili medsebojne odnose, pridobivali socialne in komunikacijske kompetence ter druge življenjske veščine, ki jim bodo v pomoč pri reševanju problemov, postavljanju ciljev, obvladovanju stresa, vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov, razvijanju empatije, prevzemanju odgovornosti in izražanju čustev. Program bo potekal v obliki delavnic, ki jih bodo izvajali razredniki, učitelji, specialna pedagoginja Nina Vidovič ali socialna pedagoginja Petra Štumpfl v okviru razrednih ur, tematskih sklopov ali po dogovoru.
 • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE – kotički s sadjem za učence – evropski in republiški projekt, vsakemu učencu obrok sadja ali/in zelenjave na teden. (Karolina Kumprej Pečečnik)
 • UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN INKLUZIVNE PARADIGME z učenci 8. in 9. razreda v sodelovanju z Zavodom za šolstvo (Karolina Kumprej Pečečnik)
 • RASTEM S KNJIGO – slovensko mladinsko in leposlovno delo vsakemu sedmošolcu (Simona Grabner)
 • POLICIST LEON SVETUJE – dejavnost izvajamo z učenci 5. razreda. Povečati želimo varnost otrok in spoštovanje pravil na različnih področjih ter otroke seznaniti z nasveti o samozaščitnem vedenju (Jožica Štavdekar)
 • SODELOVANJE Z DNEVNIM CENTROM RAVNE (CUDV); različni projekti, prireditve, delavnice in druge aktivnosti – 4. a-razred (Milena Sinanovič)
 • CŠOD Misija: »Grta pa douta po Slovenj Gradcu« (Simona Uranc)
 • SODELOVANJE IN DELAVNICE s Koroškim pokrajinskim muzejem: Enota Ravne (Marjeta Petrovič)
 • VSI BEREMO – spodbujanje bralne pismenosti učencev: v projektu bodo sodelovali učenci tretjega razreda. Zavedamo se, da je bralna pismenost osnova za učenje in razvoj posameznika, zato se bomo trudili širiti spoznanja in razvijanje zavesti o pomenu branja. Različne raziskave na temo bralne pismenosti osnovnošolcev so pokazale, da nekateri učenci besedila berejo površno in zato prebrano tudi slabše razumejo in interpretirajo. Pri iskanju odgovorov v besedilu so premalo vztrajni in natančni, težave imajo tudi pri logičnem sklepanju, primerjanju, pojasnjevanju in utemeljevanju odgovorov s primeri iz besedila. Projekt VSI BEREMO poteka v okviru rednega učnega procesa ter v okviru dodatnih dejavnosti, ki jih izvajajo posamezni učitelji in ostali strokovni delavci. Branje in razumevanje prebranega je še vedno eden od pomembnih pokazateljev uspešnosti, zato je zelo pomembno, kako učenci stopajo v svet pisane besede. Cilji projekta so: izboljšati tehniko branja, učence motivirati za branje umetnostnih in neumetnostnih besedil, izboljšati razumevanje prebranega besedila, spoznavati in uporabljati različne strategije dela z besedili, spoznati bralne učne strategije (BUS), izboljšati govorno sporazumevalne zmožnosti ter povezanost in sodelovanje med učenci, učitelji in starši. (Nina Vidovič, Katja Štern, Lucija Gorjup)
 • BODI VIDEN, BODI PREVIDEN: varnost v prometu v sodelovanju s Svetom za preventivo v cestnem prometu Občine Ravne na Koroškem (Nives Kasper Mrdavšič)
 • TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA: sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Ravne na Koroškem (Aleksandra Slatinšek Mlakar)
 • KARAVANKE UNESCO GLOBALNI GEOPARK – GEOFESTIVAL:

Cilj mreže šol in vrtcev je okrepitev že uveljavljenih šolskih programov z naslovom »Zabavno, poučno, nič mučno«, da bi otroci območja Geopark začeli razmišljati o posebnostih domačega okolja, se zavedati, koliko so le-te vredne ter da bi svoje védenje nadgrajevali z raziskovanjem geologije in narave, pomembna sta rekreacija in šport v naravi ter hkrati spodbujanje čezmejnega sodelovanja.

 

Veronika Kotnik, Aleksandra Slatinšek Mlakar, Romana Finžgar

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA IN VARSTVO

 

Program zdravstveno-vzgojne dejavnosti bodo izvedli zdravstveni delavci KZD Ravne s predavanji Zdravstvena vzgoja in varstvo v vseh razredih ter na sistematskih pregledih (v 1., 3., 6. in 8. razredu) in preventivnih cepljenjih.

Šolska zobozdravnica poleg rednega popravila zob namenja pozornost tudi preventivi in osveščanju tako otrok kot staršev.

TEME PREDAVANJ:

 1. razred: Zdrave navade
 2. razred: Osebna higiena
 3. razred: Zdrav način življenja
 4. razred: Preprečevanje poškodb / Zdravi in srečni v šoli v naravi
 5. razred: Zasvojenost / Varno kolesarjenje
 6. razred: Odraščanje / Zimska šola v naravi / Preprečevanje zasvojenosti (NIJZ)
 7. razred: Pozitivna samopodoba in stres
 8. razred: Medosebni odnosi
 9. razred: Zdrava spolnost / Svetovni dan boja proti AIDS-u