OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja in glasbenega šolstva

 

Področje osnovnošolskega izobraževanja

  • Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli - pravilnik je nehal veljati, vendar se bodo določbe 12., 13. in 14. člena uporabljale do 31. 8. 2015 

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

 

PRAVILNIK