Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem, je bil na podlagi 60. d člena Zakona o osnovni šoli oblikovan Vzgojni načrt OŠ. Dokument opredeljuje vzgojno delovanje šole kot strokovno delo, ki ga izvajamo v skladu s pravili stroke in v skladu z navedenim zakonom.
Z Vzgojnim načrtom zagotavljamo nenehen proces izboljševanja kakovosti bivanja v šoli in z njim uresničujemo vizijo šole in vrednote. Z njim skrbimo za kvaliteto odnosov, ki so pogoj za učinkovito pridobivanje različnih znanj, spretnosti, veščin učencev ter za njihov zdravi razvoj. Prizadevamo si, da se učenci čutijo varni in sprejeti.
Vzgojni načrt je nastal na osnovi analize stanja vzgojnega dela na osnovni šoli in na podlagi NAŠE VIZIJE ŠOLE.
Oblikovan je na sprejetih dogovorih med zaposlenimi, učenci in starši, ki so tudi odgovorni za njegovo uresničevanje v šolskem prostoru.
Vzgojni načrt lahko spreminjamo in dopolnjujemo. Letne evalvacije vzgojnega dela so podlaga njegovega dograjevanja in spreminjanja.
 
VIZIJA ŠOLE
 
Usmerjeni smo k medsebojnemu spoštovanju, pomoči, iskrenosti, poštenju, miroljubnosti in predanosti dobremu. Naša šola naj ostaja prostor pridobivanja znanja brez prisotnosti varnostnikov.
 
Vrednote naše šole: prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, razvijanje 
pozitivne samopodobe, spremljanje svojega dela in uspešnosti, ohranitev naravnega okolja in upoštevanje pravil, spoštovanje, poštenost, ustvarjalnost, znanje, okoljevarstvena ozaveščenost.
 
Načela naše šole: iskrenost, odgovornost, lepo vedenje, pripravljenost pomagati, strpnost, delavnost.
 
Uresničujemo jih: z zgledom, mediacijo, s tematskimi plakati na oglasnih deskah, z dnevi dejavnosti, izobraževanjem, s podporo in spodbudami ter z izmenjavo izkušenj.
 
I. PRAVILA HIŠNEGA REDA
 
Za nas (zaposlene in učence) je pomembno, da se v šoli prijetno počutimo, saj v njej vsak delovni dan preživimo skoraj tretjino razpoložljivega časa.
Da lahko delo poteka kvalitetno in odgovorno, smo dolžni upoštevati pravila hišnega reda šole. Le tako lahko vzdržujemo red, disciplino in dobre medosebne odnose.
 
HIŠNI RED UREJA
 
1. člen
 
ŠOLSKI PROSTOR
 
To je prostor, kjer izvajamo vzgojno-izobraževalno delo in vključuje:
- šolsko zgradbo na naslovu Gozdarska pot 11,
- telovadnico na istem naslovu in
- šolsko dvorišče z igriščem.
 
2. člen
 
POSLOVNI ČAS, URADNE URE
 
Poslovni čas: od 6.00 do 16.05
Uradne ure: od 7.00 do 14.00
Govorilne ure: po razporedu v šolski publikaciji
Začetek pouka: praviloma ob 8.20
 
3. člen
 
NADZOR V ŠOLSKIH PROSTORIH V ČASU POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI
 
Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice, kosila ali drugih dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah in drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole, če je potrebno.
 
 
4. člen
 
DEŽURSTVO
 
Dežurstvo opravljajo učitelji po določenem razporedu, ki je objavljen na oglasni deski v zbornici. Dežurstvo pri vhodu opravljajo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda po določenem razporedu, in sicer od 800 do 1335. Pri mizi za dežurstvo se lahko zadržuje le dežurni učenec. Morebitne zamenjave dežurnih učencev so možne le v dogovoru z razrednikom in z učiteljem, ki ga tisto uro poučuje.
 
Učence na dežuranje pripravi razrednik.
Dežurni učitelj spremlja spoštovanje šolskega reda po hodnikih ter učilnicah v času šolske malice in med odmori. (Po dogovoru morajo biti vrata razredov odprta, okna v učilnicah pa zaprta.)
 
5. člen
 
GARDEROBE
 
Učenci od 1. do 5. razreda hranijo obutev in oblačila na označenih mestih za posamezne oddelke, učenci od 6. do 9. razreda pa v svojih garderobnih omaricah. Nadzor nad garderobo imajo razredniki in dežurni učitelji, učenci pa skrbijo za urejenost garderob in omaric.
 
6. člen
 
VAROVANJE IN NADZOR VSTOPANJA V ŠOLO
 
Vstopanje učencev in drugih obiskovalcev v šolo nadzorujeta dežurni učitelj ali dežurni učenec. Učenci vstopajo v šolo skozi glavna vhoda. Učenci, ki se zjutraj prej pripeljejo s kombiji, počakajo v varstvu vozačev.
 
7. člen
 
INFORMIRANJE STARŠEV IN UČENCEV
 
Starši in učenci so v pisni obliki seznanjeni s PRAVILI HIŠNEGA REDA. Ta je preko publikacije in spletne strani dostopen vsem učencem, staršem in delavcem šole. Učence in starše po potrebi še dodatno in podrobneje obveščajo (ustno in pisno) razredniki in svetovalna služba.
 
 
II. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
 
Pravila podrobneje opredeljujejo pravice, dolžnosti in prepovedi za učence v času organiziranega izobraževalnega dela, ki ga izvajamo v šoli, na šolskih površinah ali drugje v skladu z letnim delovnim načrtom. 
 
8. člen
 
PRAVICE UČENCEV
 
Učenec ima v času pouka pravico do:
•prisotnosti pri pouku;
•kakovostnega pouka;
•sprotnih in objektivnih informacij;
•spoštovanja osebnosti;
•upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti;
•varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja v šoli;
•enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost; veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine;
•varnega, zdravega in spodbudnega delovnega okolja;
•strokovne pomoči ter svetovanja pri šolskem delu;
•varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
•delovanja v šolski skupnosti učencev.
 
9. člen
 
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
 
• V šolo prihajajo 15 minut pred začetkom pouka ali drugih dejavnosti oziroma z avtobusom ali organiziranim prevozom. Učenca, ki nima organiziranega dela ali ni vključen v jutranje aktivnosti, opozorimo, naj prihaja v šolo šele 15 minut pred poukom. Če se predčasno ali prepozno prihajanje posameznih učencev nadaljuje, dežurni učitelj o tem obvesti razrednika, ki se pogovori z učencem.
• V šoli obvezno uporabljajo šolske copate (razen pri športnih dejavnostih).
• Redno in pravočasno obiskujejo pouk in izpolnjujejo obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, s šolskim koledarjem in z drugimi predpisi.
• Po zvonjenju morajo biti učenci na svojem mestu v učilnici in pripravljeni za pouk.
• Učenec, ki zamudi pouk, mora ob svojem prihodu v učilnico prisotnemu učitelju pojasniti razlog zamude in se opravičiti.
• Ob prihodu učitelja v učilnico učenci obvezno vstanejo in pozdravijo, ob vstopu druge osebe v učilnico usmerijo pozornost nanjo in pozdravijo.
• Med šolskimi urami učenec praviloma ne sme zapustiti svojega mesta ali učilnice, razen z dovoljenjem učitelja iz zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov, upošteva disciplino, uporablja pripomočke za pouk, posluša razlago in navodila, izvaja zastavljene naloge in se izogiba dejavnostim, ki povzročajo hrup ali žalijo sošolce.
• Sošolcev in delavcev šole posamezniki ne smejo ovirati in motiti pri delu.
• Vsakdo skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih.
• Skrbi za čisto okolje.
• Spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človekovega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole.
• Prispeva k ugledu šole.
• Varuje ter odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino učencev, delavcev šole in drugih ljudi.
• Je odgovoren do oddelčne skupnosti, sodeluje pri vseh dogovorjenih oblikah aktivnosti učencev.
• Ob koncu ure vsak učenec poravna svoj stol, pospravi za sabo in zapusti učilnico šele, ko mu to dovoli učitelj.
• Po zaključku pouka ali drugih dejavnosti učenec obvezno zapusti šolo, da ne moti vzgojno-izobraževalnega dela, razen v primeru, ko čaka na prevoz s kombijem ali z avtobusom.
• Učenec, ki je vključen v podaljšano bivanje, takoj po pouku odide v učilnico podaljšanega bivanja.
• Za drugačne oblike vzgojno-izobraževalnega dela (športni, naravoslovni, kulturni dnevi, šola v naravi, razne prireditve, tekmovanja in ogledi …) upošteva dogovor z odgovornimi učitelji. Učenec, ki je trikrat zapisan na rdeči list zaradi kršenja PRAVIL, se ne sme udeležiti ene od aktivnosti, ki so organizirane izven pouka (zanj se organizira drugačna oblika dela na šoli in se vključi v program razvijanja samodiscipline, ki ga praviloma izvaja svetovalna delavka).
• Šolo lahko zastopa z dovoljenjem razrednika na tekmovanjih, kulturnih in drugih prireditvah samo učno uspešen učenec in učenec, ki spoštuje šolska pravila.
• V šolo prihaja primerno oblečen v oblačila, ki omogočajo gibanje in ne vplivajo slabo na njegovo zdravje. Po vstopu v šolo ne nosijo pokrival.
 
10. člen
 
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI STARŠEV
 
• Pošiljati učenca redno in točno v šolo;
• se odzvati na vabila šole;
• se večkrat na leto pozanimati o učenčevem uspehu in delu na šoli (v za to dogovorjenem času);
• v času, ko je njihov otrok v šoli, mora biti dosegljiv vsaj eden od staršev ali oseba, ki lahko poskrbi za učenca;
• napisati opravičilo za učenčevo odsotnost od pouka v petih dneh (odsotnost lahko starši opravičijo tudi osebno, telefonsko ali v pisni obliki);
• starši predhodno obvestijo razrednika, da bo njihov otrok odsoten od pouka;
• so odgovorni za ravnanje svojih otrok, tako kot to določa zakon;
• so dolžni sodelovati s šolo pri zagotavljanju varnosti, tako da osveščajo svoje otroke o skrbi za lastno varnost in varnost drugih;
• so dolžni upoštevati cestno-prometne predpise v okolici šole.
 
11. člen
 
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE
 
• Šola prevzema odgovornost in skrb za varnost učencev v času pouka in drugih dejavnosti šole po letnem delovnem načrtu tako, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti.
• GLAVNO POZORNOST BOMO POSVEČALI KAKOVOSTNI PEDAGOŠKI PRIPRAVI DELA IN KAKOVOSTNI IZVEDBI UČNE URE. Upoštevali bomo učenca kot individuuma, razvijali njegovo samostojnost, vedoželjnost in njemu lasten napredek, kritičnost, samokritičnost in razmišljanje. Učence bomo spodbujali za celostno sodelovanje, k aktivni vlogi pri izvedbi ure, demokratičnemu dialogu, učenju za življenje in razvijanju lastne odgovornosti za napredek. Naučili jih bomo, kako se učiti, preverjali in ocenjevali ter jih usmerjali v pravilni rabi slovenskega knjižnega jezika.
• SODELOVANJE MED UČENCI, UČITELJI IN STARŠI: naše sodelovanje naj bo demokratično, pravočasno, zajema naj celovite informacije o učencu. Dialog naj bo usmerjajoč, da najdemo skupno pot do cilja. Ker bi radi pomagali našim otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni, moramo učitelji in starši dobro sodelovati. Veliko se moramo pogovarjati o otrocih in tudi z njimi samimi. Doseči moramo, da se bodo otroci pogovarjali z nami, zato jim moramo povedati tisto, kar si želijo izvedeti. Z njimi bodimo iskreni in jih pohvalimo, kadar si to zaslužijo – zaslužijo pa si velikokrat.
• Zagotovimo učencem ustrezno opremo pri urejanju šole in šolske okolice.
• Organiziramo dežurstvo učiteljev in učencev.
• Organiziramo varstvo učencev v času, ko nimajo pouka po urniku in so v šoli.
• Zagotovimo zadostno število spremljevalcev in organizirano vodenje, varen prevoz ter seznanitev učencev s pravili obnašanja na organiziranih dejavnostih izven šole.
• Organiziramo in izvajamo vzgojne dejavnosti in ukrepe za preprečevanje nasilja.
• Učence in starše seznanjamo z načeli varnostnih ukrepov.
• Skrbimo, da učitelji pravočasno prihajajo in odhajajo iz razreda.
• Zagotavljamo optimalno pomoč učencem, ki imajo učne ali vzgojne težave.
• Obveščamo starše o delu na šoli in o dogodkih, ki zadevajo kršitve. šolskega reda in uvedenih vzgojnih ukrepih.
• Ob hujših kršitvah učencev in neodzivanju staršev šola obvesti Center za socialno delo ali Policijsko postajo Ravne.
• Zagotavljamo posebno skrb za varnost učencev v času izrednih razmer ali kadar se take razmere pričakujejo (naravne nesreče).
 
 
12. člen
 
PREPOVEDI 
 
V šoli je prepovedano:
• psihično in fizično nasilje (nadlegovanje, izsiljevanje, nagovarjanje k dejanju, pretepanje, trpinčenje, žaljenje …);
• kajenje, uživanje alkohola in drugih drog;
• posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog;
• posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja (uporaba pirotehničnih sredstev, vžigalnikov, vžigalic, nožev in drugih nevarnih predmetov);
• kepanje v šolskih prostorih;
• v šolskih prostorih je v času pouka, med odmori in pri vseh dejavnostih, ki jih organizira ali izvaja šola, učencem prepovedana uporaba mobilnih telefonov, kamer, predvajalnikov in podobnih sredstev. Če učenec to krši, mu učitelj oziroma delavec šole napravo odvzame in jo izroči staršem. Za nujne klice je učencem vedno na razpolago šolski telefon. Kadar učenec izjemoma uporabi svoj mobilni telefon, se mora dogovoriti z učiteljem;
• učenci na predmetni stopnji morajo imeti telefone hranjene v garderobnih omaricah;
• med poukom so pijača, jedača in žvečilni gumi prepovedani (izjemoma v primeru zdravstvenih težav);
• med poukom in odmori je prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja razrednika ali dežurnega učitelja.
 
13. člen
 
ODMORI
 
• Med odmori se učenci sprostijo (ne tekajo in se ne lovijo) in se pripravijo za naslednjo šolsko uro;
• med odmori učenci ne smejo zapuščati šole;
• zadržujejo se v učilnici ali na hodniku pred učilnico, kjer imajo naslednjo uro pouk;
• med odmori spoštujejo osebni prostor posameznika;
• učenci spoštujejo navodila in usmeritve dežurnih učiteljev, razrednikov in vodstva šole o umirjenem gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih.
 
14. člen
 
MALICA
 
• Učenci od 1. do 5. razreda imajo malico v matičnih učilnicah, učenci od 6. do 9. razreda pa malicajo v učilnicah, kjer imajo naslednjo uro pouk (razen v posebnih primerih, ko je to drugače določeno);
• pred jedjo poskrbimo za čistočo rok;
• učenci si malico razdelijo pod nadzorom dežurnih učiteljev;
• dežurni učenci razdelijo serviete, lončke, pribor, hrano in pijačo;
• učenci malico pojedo na svojem mestu, pospravijo in počistijo za seboj, v posamezne posode ločijo čisto hrano od ostankov hrane in za seboj počistijo mize;
• dežurni učenci posode in hrano pred koncem odmora vrnejo v kuhinjo;
• starši oziroma učenci odjavijo malico ali kosilo za naslednji dan do 8.30 v tajništvu šole;
• do hrane imamo spoštljiv odnos.
 
15. člen
 
KOSILO
 
• Učenci  imajo kosilo v jedilnici od 12.00 do 15.00; 
• šolske torbe odložijo na za to namenjeno mesto;
• učenci, ki nimajo kosila, se ne smejo zadrževati v jedilnici;
• učence pri kosilu spremljajo učitelji podaljšanega bivanja in dežurni učitelji. Ti poskrbijo, da učenci upoštevajo pravila lepega obnašanja in kulturnega prehranjevanja;
• po jedi vsak učenec pospravi rabljeno posodo in ostanke hrane.
 
16. člen
 
NALOGE REDITELJEV
 
Vsak teden sta reditelja dva učenca iz oddelka, ki ju določi razrednik. Naloge opravljata en teden. V primeru odsotnosti enega reditelja vse naloge opravi prisotni reditelj.
Naloge reditelja so:
• skrbi za čiščenje table in za druge pripomočke po naročilu učitelja;
• pregleda učilnico ter poroča učitelju o stanju v prostoru;
• učiteljem sporoči prisotnost oz. odsotnost učencev od pouka.
 
17. člen
 
NALOGE DEŽURNEGA UČENCA
 
ZASLUŽIM SI BITI DEŽURNI UČENEC, ZATO SVOJO NALOGO OPRAVLJAM SKRBNO IN ODGOVORNO.
V času dežurstva se trudim biti vzoren učenec in sošolec.
Na svojem mestu sem ob 800.
Poskrbim, da sta moj prostor in avla lepo urejena.
Obiskovalce šole vljudno pozdravim in jim ponudim pomoč.
Na nepravilnosti, ki se dogajajo v avli, opozorim. Po potrebi o njih obvestim dežurnega učitelja ali tajništvo.
Upoštevam navodila dežurnega učitelja, ravnatelja in drugih delavcev šole.
Vsa opažanja in vse svoje zadolžitve skrbno zapišem na list, ki ga ob koncu dežurstva oddam v zbornici.
Na prošnjo učiteljev in drugih delavcev poskrbim za obveščanje učencev po razredih.
• V razred vstopim, ko dostojno potrkam.
• Pozdravim in se učitelju opravičim, ker motim pouk.
• Prosim ga, če lahko preberem obvestilo.
• Se zahvalim in s pozdravom odidem.
V zbornico ali pisarno vstopam le, če je to nujno potrebno.
• Dostojno potrkam in vstopim.
• Pozdravim.
• Se opravičim, ker motim.
• Želeni osebi povem sporočilo.
Z dežurstvom zaključim ob 1335, v petek ob 1245 (glede na urnik).
Zamenjavo poiščem samo za ure napovedanega ustnega in pisnega ocenjevanja.
Učenca, ki me nadomešča, opozorim, da mora za dovoljenje prositi učitelja, ki ga tisto uro poučuje, in o tem obvestimo tudi svojega razrednika.
Pri sošolcih se zanimam za vse ure pouka glede obravnavane učne snovi, napovedi ocenjevanja in opravim vse obveznosti ter domače naloge.
 
18. člen
 
SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE
 
• Učenci in učitelji skrbimo za čistočo in higieno na šoli in v okolici šole.
• Pazimo na šolsko lastnino. Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos. Namerno ali nenamerno ne uničujemo (razbijanje, čečkanje, krušenje …) stolov, miz, sten, tal, stikal, garderob, učnih pripomočkov.
• Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolja izvaja hišnik.
• V šolskih prostorih (notranjih in zunanjih) ter povsod, kjer izvajamo vzgojno-izobraževalno delo, je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
 
 
III. VZGOJNE DEJAVNOSTI, SPORAZUMNO REŠEVANJE PROBLEMOV IN SPOROV
 
Za uresničevanje nalog iz Vzgojnega načrta bomo izvajali naslednje vzgojne dejavnosti:
• kvaliteten pouk (učiteljevo pripravljanje in izvajanje pouka z izbiro in uporabo ustreznih učnih in vzgojnih metod, ki upoštevajo učenčeve psihološke in učne potrebe ter motivacijo; preverjanje in ocenjevanje znanja v funkciji razvoja dobrih medosebnih odnosov, aktivna vloga učencev);
• razredne ure (načrtovanje, sistematično izvajanje, oblikovanje oddelčnih dogovorov, učenje socialnih spretnosti, usposabljanje za uspešno reševanje problemov, konfliktov, aktivna vloga učencev, odzivnost in aktualnost);
• govorilne ure v troje (učenec, učitelj, starši);
• šolska skupnost in šolski parlament;
• roditeljski sestanki in svet staršev;
• organizacija aktivnega preživljanja prostega časa pred ali med odmori in v vmesnih urah (knjižnica, računalniška učilnica, kotički, družabne igre, šolski radio, domača spletna stran za učence, dežurstvo, prostovoljstvo, medsebojna pomoč);
• interesne dejavnosti;
• vzgojno-izobraževalne dejavnosti v knjižnici.
 
SVETOVANJE IN SPORAZUMNO REŠEVANJE PROBLEMOV IN SPOROV
 
Svetovanje in usmerjanje s strani učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole je namenjeno učencem, posredno tudi njihovim staršem, in sicer pri reševanju njihovih problemov, ki so povezani z razvojem učenca, s šolskim delom, z odnosi med vrstniki in odraslimi ter z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.
 
Usmerjanje in svetovanje lahko potekata v času šolskih obveznosti po dogovoru pred ali po pouku, v času pogovornih in prostih ur oziroma po dogovoru s starši.
 
 
Cilji svetovanja in usmerjanja učencev so:
• oblikovanje lastnih ciljev in načinov uresničevanja,
• učinkovitejša organizacija šolskega in domačega dela,
• spremljanje dela in napredka,
• razmišljanje in vrednotenje svojega vedenja in ravnanja do drugih,
• prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje,
• sprejemanje drugačnosti posameznika,
• nenasilno, konstruktivno reševanje problemov.
 
19. člen
 
VZGOJNI UKREPI
 
Vzgojne ukrepe uporabljamo v primerih, ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči – restituciji, svetovanju in usmerjanju ne korigira svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben. Vzgojni ukrepi torej posredno pomagajo otroku spremeniti njegovo vedenje. Oblikujemo jih na ustno zahtevo učečega učitelja, sklep katerega od organov šole (razrednik, dogovor šole in staršev o določenem skupnem ravnanju, obveza učenca o določenem ravnanju ipd.).
• Redni, vsakodnevni in v naprej določeni stiki s strokovnim delavcem za razgovor o dogajanju in doživljanju.
• Vsakodnevni ali tedenski kontakti s starši in poročanje o otrokovem vedenju v šoli.
• Pogostejši prihodi (npr. tedenski) staršev v šolo in razgovor učenca, staršev in strokovnega delavca o dogajanju in doživljanju v šoli.
• V primerih, ko gre za pogoste ali resne kršitve šolskega reda, lahko v soglasju s starši zadržimo učenca zaradi pojasnitve okoliščin dogodka in zahtevami za njegovo vedenje v naprej.
• Temeljit in odločen razgovor z učencem, razrednikom, s svetovalno delavko, pomočnico ravnatelja, z ravnateljem.
• Zadržanje po pouku zaradi neopravljenih obveznosti po presoji učitelja in v dogovoru s starši (izjemoma).
• Vabilo na razgovor skupaj s starši v času izven pouka.
• Prepoved vstopanja, zadrževanja ali uporabe določenih šolskih prostorov.
• Zaradi ponavljajočih kršitev šolskega reda se učenec ne more udeležiti obšolskih dejavnosti (ta čas ima organizirano drugo dejavnost v šoli).
• Zaradi neprimernega vedenja ali slabih ocen ne more opravljati dežurstva na šoli.
• Prepoved približevanja določenemu učencu, seveda v okvirih, ki jih določa nujnost zadrževanje v istih prostorih.
• Učitelj pisno obvesti starše o kršitvi šolskega reda in zahteva podpis staršev pod zapisano vsebino, ko presodi, da ni zadoščalo opozorilo oz. pogovor.
• Kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka in so bili opravljeni že vsi drugi vzgojni ukrepi za omilitev tega neprimernega vedenja, lahko učitelj odredi učencu, da zapusti pouk. Učenec je v času odstranitve pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj; ob njem opravlja šolsko delo ali pa se z njim pogovori o problemu in vedenju, zaradi katerega učenec ni bil pri pouku. Učitelj, ki je učencu odredil odhod od pouka, mora še isti dan opraviti razgovor z njim in se dogovoriti o pravilih vedenja v prihodnje. Učenec mora sam nadoknaditi zamujeno snov ali pri dopolnilnem pouku ali v obliki seminarske oz. domače naloge.
• Restitucija (restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave).
• Vzgojni  opomini (v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ne učinkujejo, šola uporabi vzgojne opomine v skladu z ZOsn.
• Če je učencu izrečen vzgojni opomin, šola oblikuje individualizirani vzgojni načrt učenca. Pri oblikovanju sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole. Ta načrt naj učencu pomaga doseči pozitivne spremembe na področju učenja in vedenja. Pri tem je potrebno upoštevati posebnosti učenca. Kadar starši učenca niso pripravljeni sodelovati, oblikuje šola individualizirani vzgojni načrt brez njih. Individualizirani vzgojni načrt vsebuje: jasen opis problema, jasen opis ciljev, učenja in vedenja, načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti, strinjanje učenca staršev in delavcev šole o lastnih nalogah in obveznostih, ki izhajajo iz uresničevanja načrta, morebitne izjeme in odstopanja od dogovorjenih pravil, način spremljave izvajanja načrta, posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega.
• Ob hujših kršitvah ne velja postopnost izrekanja ukrepov.
 
Kdor ne spoštuje PRAVIL HIŠNEGA REDA ali PRAVIL ŠOLSKEGA REDA, krši šolska pravila in nosi posledice.
 
V primeru, ko strokovni delavec presodi, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih obravnava v šoli ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali obravnavo v zunanjih ustanovah.
 
20. člen
 
POVZROČANJE ŠKODE, KRAJA
 
• K pouku ali k drugim dejavnostim denarja in dragocenosti ter predmetov, ki se ne navezujejo na šolsko delo, učenci ne prinašajo. V primeru kraje šola ne prevzema odgovornosti.
• Učenci o vsaki nastali škodi na stavbi, inventarju in učilih obvestijo dežurnega učitelja ali razrednika. Večje poškodbe inventarja, morebitne nesreče in druge posebnosti, morajo biti takoj sporočene vodstvu šole.
• O kraji učenci obvestijo razrednika in vodstvo šole, starši pa morajo krajo sočasno javiti  tudi na Policijsko postajo.
• Če učenec povzroči materialno škodo namerno ali po malomarnosti, jo poravna v dejanski protivrednosti.
 
21. člen
 
POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
 
Pomemben element vzgojnega delovanja šole so pohvale učencem. Za uspešno in prizadevno delo v šoli učenci ali skupine učencev prejmejo pohvale (ustne ali pisne), priznanja in nagrade. Vrste in način podeljevanja opredeljujejo Pravila za podeljevanje nagrad in pohval učencev.
 
O uspehih učencev sproti sporočamo in obveščamo po šolskem radiu, na spletni strani šole in preko drugih medijev.