SVET ZAVODA Osnovne šole Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem

razpisuje delovno mesto: RAVNATELJA/RAVNATELJICE

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,47/15, 46/16, 49/16 – popr. In 25/17 – Zvaj), v nadaljevanju besedila: ZOFVI.

 

Več informacij